Yksilöpsykoterapia

Psykoterapia on terapeutin ja asiakkaan välisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa tunteiden, ajatusten, kokemusten ja sisäisten ristiriitojen tarkastelua. Tavoitteena on psyykkisen kärsimyksen lievittyminen, ongelmia ylläpitävistä toimintamalleista irrottautuminen, itseymmärryksen ja psyykkisen eheyden lisääntyminen sekä työ/opiskelukyvyn ja myönteisten ihmissuhteiden vahvistuminen.

Psykoterapiaan hakeudutaan yleensä ahdistuksen, masennuksen, pelkojen, sisäisten ristiriitojen,  ihmissuhdeongelmien, äkillisten kriisien ja aikaisempien traumaattisten kokemusten vuoksi.

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia

Psykoterapian viitekehykseni on kognitiivis-analyyttinen (KAT).  Kognitiivis-analyyttisessa psykoterapiassa terapeutti ja asiakas tutkivat yhdessä asiakkaan oireita, nykyhetkessä ilmeneviä vaikeuksia ja häiritseviä elämänkokemuksia. Terapiassa pyritään hahmottamaan ongelmien taustalla olevia sisäistyneitä asetelmia, toiminta- ja selviytymismalleja sekä ymmärtämään niiden yhteyksiä aikaisempiin kokemuksiin.

Terapeuttina pyrin ohjaamaan terapiaprosessia kannustavan, arvostavan ja turvallisen suhteen avulla suuntaan, joka vahvistaa asiakkaan hyvinvoinnin kokemusta ja psyykkistä tasapainoa. Pyrkimyksenä on luoda tilaa mielen vapaalle tutkiskelulle ja kokemusten ja ajatusten uudelleen jäsentelylle. Tavoitteena on löytää yhteisen havainnoinnin kautta uusia suhtautumis- ja toimintatapoja itseä ja muita kohtaan. Itseymmärryksen vahvistumisen myötä on mahdollista saada aktiivisempi ja mielekkäämpi ote omasta elämästä ja ihmissuhteista.

KAT-viitekehyksen lisäksi käytän keho- ja traumaorientoituneita menetelmiä.

Olen Kelan palveluntuottaja kuntoutuspsykoterapiassa  ja vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen psykoterapiassa.

Tarjoan sekä pitkäkestoista intensiivisempää psykoterapiaa että lyhytpsykoterapiaa.