Yksilöpsykoterapia

Psykoterapia on terapeutin ja asiakkaan välisessä luottamuksellisessa vuorovaikutuksessa tapahtuvaa tunteiden, ajatusten, kokemusten, sisäisten ristiriitojen ja voimavarojen havainnointia ja niistä keskustelua. Tavoitteena on psyykkisen kärsimyksen lievittyminen, ongelmia ylläpitävistä toimintamalleista irrottautuminen, itseymmärryksen ja psyykkisen eheyden lisääntyminen sekä työ/opiskelukyvyn ja myönteisten ihmissuhteiden vahvistuminen.

Psykoterapiaan hakeudutaan yleensä ahdistuksen, masennuksen, pelkojen, sisäisten ristiriitojen,  ihmissuhdeongelmien, äkillisten kriisien ja aikaisempien traumaattisten kokemusten vuoksi.

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia

Psykoterapian viitekehykseni on kognitiivis-analyyttinen (KAT).  Psykoterapiassa terapeutti ja asiakas pyrkivät yhdessä hahmottamaan asiakkaan nykyhetkessä ilmeneviä vaikeuksia ja tunnistamaan niiden taustalla olevia sisäistyneitä asetelmia, toiminta- ja selviytymismalleja sekä ymmärtämään niiden yhteyksiä aikaisempiin kokemuksiin. Lisäksi tavoitteena on asiakkaan omien vahvuuksien ja voimavarojen tunnistaminen ja lisääminen.

Terapeuttina pyrin ohjaamaan terapiaprosessia kannustavan, arvostavan ja turvallisen suhteen avulla suuntaan, joka vahvistaa asiakkaan hyvinvoinnin kokemusta ja psyykkistä tasapainoa. Pyrkimyksenä on luoda tilaa mielen vapaalle tutkiskelulle ja kokemusten ja ajatusten uudelleen jäsentelylle. Tavoitteena on löytää yhteisen havainnoinnin kautta myönteisempiä suhtautumis- ja toimintatapoja itseä ja muita kohtaan. Itseymmärryksen vahvistumisen myötä on mahdollista saada aktiivisempi ja mielekkäämpi ote omasta elämästä ja ihmissuhteista.

KAT-viitekehyksen lisäksi käytän keho- ja traumaorientoituneita menetelmiä.

Olen Kelan palveluntuottaja kuntoutuspsykoterapiassa  ja vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen psykoterapiassa. Lisätietoja:

https://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia

https://www.kela.fi/vaativa-laakinnallinen-kuntoutus

Tarjoan sekä pitkäkestoista intensiivisempää psykoterapiaa että lyhytpsykoterapiaa.

Minulla on vastaanotollani usein mukana allergisoimaton terapiakoira.